Hovedmålene for opplæring klasse B.

Dette er hovedmålene som vi i sammen skal arbeide med. Vi skal strukturert arbeide oss gjennom trinnene 1 til 4, i stigende rekkefølge, til du har vist tilstrekkelige kunnskap og ferdigheter, til å fremstilles til førerprøven.

OPPLÆRING I KLASSE B.

Hovedmål for opplæringen jf. § 11-1: Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte. Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som

  • er trafikksikker
  • gir god samhandling med andre trafikanter
  • fører til god trafikkavvikling
  • tar hensyn til helse, miljø og andres behov
  • er i samsvar med gjeldende regelverk

Trinnvis opplæring

Opplæringen gjennomføres i 4 trinn. Det er kjøreferdighetene som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg på. Målene for trinn 1-3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Hovedmomentene i hvert trinn forutsettes å bli videreført i neste trinn. Målene for trinn 1-4 angir samlet den kompetansen som kreves for å bestå førerprøven i klasse B.

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

 

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring.

Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor), kurset er i alt på 17 undervisningstimer

 

Trinn 2 Kjøretøy og kjørekompetanse.

 

Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Gjennom opplæringen på trinn 2 (for kl. BE trinn 2 og 3) skal eleven tilegne seg kunnskap om bilen og bilkjøring, og lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæring på dette trinnet. Opplæringen kan skje på en trafikkskole og/eller ved å øvelseskjøre privat. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring.

Obligatorisk opplæring

Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Trinn 3 Trafikal kompetanse

 

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven skal lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig.

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring.

Obligatorisk opplæring

Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk for alle som skal ha førerrett i klasse B, og gjennomføres mot slutten av opplæringen på trinn 3. Kurset er en videreutvikling av det tidligere glattkjøringskurset og er utvidet med 1 time. I denne timen legges det vekt på sikring av passasjerer og last.

Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Trinn 4 Avsluttende opplæring

 

Opplæringen i trinn 4 skal bidra til å bringe elevene fram mot førerprøven.

Opplæringen her er rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Det er viktig at eleven øver mye også i trinn 4 slik at han/hun får mest mulig erfaring på dette nivået før han/hun skal ut på vegen alene. Statens vegvesen anbefaler at eleven har kjørt minst 2000 km før han/hun gå opp til førerprøven for å bli en sikker bilist.

Obligatorisk opplæring

Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk i trinn 4 og utgjør den avsluttende delen av opplæring ved trafikkskole. Som hovedregel skal obligatorisk sikkerhetskurs på bane og målet for trinn 3 være nådd før undervisning i trinn 4 påbegynnes.

Målene for kurset sikkerhetskurs på veg er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at disse har vært utdypet gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen.

Trinn 5 Avsluttende prøver.

 

Alle praktiske førerprøver, uavhengig av kjøretøy som det prøves i, gjennomføres etter noen generelle regler:

Prøvestrekningen skal legges slik at kandidaten får mulighet til å vise sine ferdigheter under vekslende veg- og trafikkforhold og i regelen etter et standardisert ruteopplegg. Den praktiske prøven vurderes i størst mulig grad som en helhet. Sensor skal vurdere om kandidaten i tilstrekkelig grad har nådd de målene som er fastsatt for opplæring i den aktuelle klassen.